Sunday, 09 December 2018 07:50 Published in Geran

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

SEF menyediakan bantuan kepada Penyedia Perkhidmatan Malaysia (MSP) untuk menjalankan aktiviti untuk mengembangkan dan meneroka pasaran antarabangsa. Bantuan ini diperluas dalam bentuk geran dan soft loan. Pemberian pinjaman dan pemberian soft loan adalah mengikut jumlah maksimum setiap kegiatan dan sehingga RM5 juta bagi setiap syarikat untuk tempoh 2015 - 2020.

Objektifnya :
Untuk meningkatkan daya saing Penyedia Perkhidmatan Malaysia (MSP) di luar negara;
Untuk meningkatkan aksesibiliti dan memperluaskan eksport MSP di pasaran global;
Untuk mengembangkan skop promosi eksport untuk mendapatkan akses pasaran dan peluang eksport untuk perkhidmatan; dan
Untuk meningkatkan profil Malaysia di peringkat antarabangsa sebagai penyedia perkhidmatan yang kompeten dan jenama Malaysia sebagai pembekal perkhidmatan.

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 09 December 2018 07:47 Published in Geran

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

Geran Pembangunan Pasaran (MDG) adalah kemudahan sokongan kewangan dalam bentuk geran pembayaran balik untuk membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (PKS), Pembekal Perkhidmatan Profesional, Persatuan Perdagangan & Industri, Jabatan Perdagangan dan Badan Profesional dalam melaksanakan promosi eksport yang layak aktiviti.

Geran Siling
RM200,000 bagi setiap syarikat yang layak. Mana-mana syarikat yang telah menggunakan sepenuhnya RM200,000 sejak tarikh permulaan MDG pada tahun 2002, tidak lagi layak dipertimbangkan. Penggantian MDG untuk sebarang tahun akan tertakluk kepada ketersediaan dana.

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Tuesday, 13 November 2018 02:13 Published in Geran

Agensi : Suruhanjaya Koperasi Malaysia

Kategori Entri : Pembiayaan 

Keterangan :

Objektif eFAST_SKM adalah untuk memberi kemudahan bantuan kewangan berbentuk geran pembangunan perniagaan yang produktif kepada koperasi-koperasi berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993. Tujuannya adalah untuk melaksana dan memantapkan perniagaan atau perusahaan yang diceburi oleh koperasi sebagai usaha untuk membantu koperasi mencipta kekayaan yang lebih mampan. Ini adalah selaras dengan usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat ke arah mencapai pembangunan inklusif dan seterusnya membantu koperasi untuk sama-sama terlibat dalam usaha kerajaan untuk memastikan capital economy negara terus berkembang.

Bantuan Pembangunan Suruhanjaya terbahagi kepada DUA(2) kategori :

  1. Program Pembangunan Perniagaan; dan
  2. Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi.

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.